Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING GROOTKOOR PROJECTEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Grootkoor Projecten verwerkt van haar koorleden, bezoekers en ‘Vrienden van het Grootkoor’.
Indien u koorlid of ‘vriend’ bent van Grootkoor Projecten, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Grootkoor Projecten, Postbus 275  9200 AG Drachten, E-mail: zing@grootkoor.nl,  KvK nummer: 01104066.

2. Welke gegevens verwerkt Grootkoor Projecten en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)

2.2 Grootkoor Projecten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname van de koorprojecten en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden. certificeringen
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Grootkoor Projecten.
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van Grootkoor Projecten.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Grootkoor Projecten gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de koorprojecten van Grootkoor Projecten. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Grootkoor Projecten verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van een koorproject tot maximaal een jaar na afloop van dit koorproject. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Grootkoor Projecten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Grootkoor Projecten kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Grootkoor Projecten zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Grootkoor Projecten uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Secretariaat Grootkoor Projecten.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie zing@grootkoor.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 
  Projecten
  Nieuws
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de diverse Nederlandse Grootkoren. Bent ...

lees verder
© 2007 Grootkoor Projecten. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer  -  Privacy Policy